Gratis levering over hele verden!

Norsk produkt af høj kvalitet

Sprogomskifter:

Gratis levering over hele verden!

Norsk produkt af høj kvalitet

LEVERINGSBETINGELSER

Leveringsbetingelserne gælder for alle salg af varer fra DR PILL til forbrugere ved salg fra en netbutik. Ordrebekræftelser og selve ordrerne, sammen med disse betingelser, udgør kontraktgrundlaget for transaktionen. Aftalens parter Sælger: DR PILL

DR PILL har virksomhedsnummer 926 799 347, og returadressen for varer er:

Filipstad brygge 1 0250 Oslo – Norge

Henvendelser til kundeservice skal sendes til: support@drpill.no. Telefon: +47 225 35 786 – Mandag-torsdag fra 10.00 til 14.00.

Køber: Den person, som er angivet som Køber Produktordren: Produkt/tjeneste bestilt: Dit abonnement

Aftale

Når ordren er blevet modtaget af Sælger, er aftalen bindende for begge parter. Sælger sender ordrebekræftelse til Køber via e-mail, der angiver de(t) bestilte Produkt(er), prisen og leveringstidspunktet. Køber skal kontrollere ordrebekræftelsen og omgående underrette Sælger, hvis ordrebekræftelsen ikke stemmer overens med ordren. Sammen med ordrebekræftelsen vil Køber finde de følgende vilkår og betingelser samt oplysninger om fortrydelsesret. Aftalens vilkår kan ændres uden varsel i tilfælde af ekstraordinært behov og/eller påbud fra offentlige myndigheder. Aftalen indebærer, at Køber er indforstået med opdaterede/ændrede aftalevilkår, der ikke på væsentlig vis er ufordelagtige for Køber. Nye aftalevilkår offentliggøres løbende på Sælgers hjemmeside og vil finde anvendelse på fremtidige leverancer.

Salg og pris

Produktet sælges via abonnement uden tidsbegrænsning. Ved at acceptere vores vilkår indgår Køber i en abonnementsaftale om leverance af det bestilte produkt til den pris, der er angivet på ethvert givet tidspunkt på produktets hjemmeside og/eller ordrebekræftelse, inklusive moms og forsendelse. Hver pakke indeholder produkter, der rækker til 60 dages forbrug.

Levering

Køber erklærer sig indforstået med at underrette DR PILL, hvis pakken ikke ankommer på det forventede tidspunkt.

Produktet leveres til Købers postadresse. Det forventede leveringstidspunkt for den første forsendelse er op til to uger efter ordredatoen. Hvis Køber ikke giver underretning om manglende levering inden for fristen, vil dette blive fortolket som at varerne er blevet leveret, og betalingskravet vil blive opretholdt.

Det følgende gælder for efterfølgende pakkeleverancer:

Køber skal være fyldt 18 år for at bestille vores Produkter. For ordrer i og til Norge, sælger DR PILL kun produkter, der er klassificeret som kosttilskud, og disse kan frit forhandles i Norge. Ved salg af produkter til andre lande regnes Køber som importør af produktet til deres pågældende land, og skal handle i overensstemmelse med de relevante importregler, herunder i forhold til, hvad der legalt kan importeres til det land, som ordren sendes til.

DR PILL er ikke ansvarlig for forsinkelser eller returforsendelser som følge af toldkontrol, regler eller forbud, der forhindrer levering af produktet.

Under normale omstændigheder betaler DR PILL alle leveringsomkostninger. DR PILL er dog ikke ansvarlig for regelændringer eller ekstraordinære omstændigheder, der kan medføre sådanne omkostninger.

Levering har fundet sted, når køberen eller hans / hendes repræsentant har taget varen i besiddelse.

Hvis leveringstiden ikke er angivet i bestillingsløsningen, skal sælgeren levere varen til køberen inden for en rimelig tidsramme og senest 30 dage efter, at ordren er afgivet af kunden. Varen skal leveres til køberen, medmindre der er truffet anden særlig aftale mellem parterne.

Opsigelse

Opsigelse skal foretages inden for 14 dage efter fakturadatoen for det Produkt, der er blevet sendt til Køber. Den seneste opsigelsesdato fremgår af fakturaen og/eller på My Page på Sælgers hjemmeside. Opsigelse skal adresseres til Kundeservice (se kontaktoplysningerne) og sendes via e-mail eller post. Når en opsigelse sendes via post, anvendes poststemplets dato til at bestemme, om fristen er blevet overholdt. I tilfælde af for sen opsigelse erklærer Køber sig indforstået med at modtage næste skemalagte leverance, inden abonnementet udløber. Sælger forbeholder sig retten til at suspendere levering af Produktet og annullere abonnementet, hvis der ikke modtages betaling for to eller flere leverancer eller hvis Køber ikke længere kan anses af Sælger som en troværdig abonnent.

Klager

Vi tilstræber et højt niveau af kvalitetssikring af vores varer. I tilfælde af mangelfuld leverance skal Køber kontakte Kundeservice så hurtigt som muligt, da klageretten ellers vil bortfalde. Klageretten vedrørende Produktet er begrænset til den angivne produktholdbarhed. Produktet skal opbevares tørt og køligt og væk fra direkte sollys.

Sælger gør forbehold for nedetid, forkerte prisangivelser eller oplysninger som resultat af omstændigheder uden for Sælgers kontrol, herunder tekniske problemer, strømnedbrud, overbelastning og sabotage osv. Se også erklæringer vedrørende force majeure.

Betaling

Produkterne sælges via abonnement. Betaling kan foretages via automatisk træk fra kort eller via faktura. Ved betaling med kort erklærer du dig indforstået med automatisk træk i henhold til abonnementscyklussen i forhold til pris, valgt mængde og interval.

Betaling med kort foretages med automatisk træk via den anerkendte internationale betalingsløsning Stripe.

Ret til fortrydelse og returnering

I henhold til fortrydelsesloven har man ret til at fortryde op til 14 dage efter, man har indgået en aftale. Dette betyder, at Køber har ret til at fortryde aftalen inden for 14 dage, uden at skulle give en grund. Fortrydelsesperioden udløber 14 dage efter den dato, hvor Køber modtaget det første produkt i sin postkasse.

Hvis pakken er blevet afsendt, inden fortrydelsesretten blev påberåbt, antages det, at leverancen vil blive returneret intakt i original emballage sammen med den udfyldte fortrydelsesformular, der medfølger den første leverance. Køber skal dække returforsendelsesomkostningerne. De norske myndigheder har en etableret fødevareklassificering, der har til formål at sikre, at produkter ikke er sundhedsskadelige og overholder kvalitetssikringskravene. Hvis fortrydelsesretten påberåbes i forhold til produkter, hvor forseglingen er brudt, vil det oprindelige krav blive fastholdt, også selv om pakken returneres. Køber er ansvarlig for enhver beskadigelse af det returnerede produkt.

Hvis Køber har modtaget en pakke, som vedkommende ikke har bestilt, skal de omgående kontakte Sælgers Kundeservice via e-mail: support@drpill.no

Returneringsretten gælder kun for den første leverance i medfør af fortrydelsesretten. Efterfølgende abonnementspakker kan ikke returneres. Modtagne pakker, der ikke overholder reglerne vedrørende fortrydelsesret eller aftalen med Kundeservice vil normalt blive pålagt et returneringsgebyr på NOK 150,00. Fakturaer, der er udstedt efter fortrydelsesrettens udløb, vil ikke blive krediteret. Hvis en pakke returneres på grund af ukendt adresse, vil der blive pålagt et forsendelsesgebyr på NOK 79,00, når pakken gensendes til den korrekte adresse.

Adresseændring

Sælger skal underrettes om adresseændring tidligst muligt. Det er Købers ansvar at meddele flytning. Enhver omkostning forbundet med forsendelser, hvor Køber ikke har meddelt adresseændring, skal betales af Køber. E-mailadresse til meddelelser: support@drpill.no

Markedsføring

Når du foretager et køb hos os, vil du modtage nyhedsbreve/markedsføringsmateriale vedrørende vores varer og tjenester via post, e-mail, SMS eller andre kontaktmuligheder, du har givet os. Du kan til enhver tid kontakte os og meddele, at du ikke ønsker at modtage yderligere markedsføring.

Personoplysninger

Sælger garanterer at brugen og opbevaringen af personoplysninger vil være fortrolig og i overensstemmelse med Persondatalovgivningen. Vi opbevarer ikke følsomme oplysninger eller kreditoplysninger.

Ansvar for fejl

Sælger er ansvarlig for at sikre, at produktet svarer til det, der er beskrevet i markedsføringsmaterialer – både med hensyn til produktkvalitet og med hensyn til at vores kunder modtager det, de er blevet stillet i udsigt. Sælger er dog ikke ansvarlig for produktets egnethed for nogen individuel kunde.

Produktindhold og -virkning – brug af produktet

Sælger fraskriver sig ansvaret for enhver forkert eller uagtsom brug af produktet. Produktet er registreret som et kosttilskud og/eller kosmetik i overensstemmelse med norsk lovgivning. Kosttilskud kan ikke erstatte en varieret kost. Den anbefalede daglige dosis må ikke overskrides. Kosttilskud skal opbevares utilgængeligt for børn.

Køber skal følge dosisangivelsen angivet på emballagen. Sælger kan ændre Produktets indhold, sammensætning eller emballage uden varsel og uden at informere Køber om dette specifikt, så længe Produktets nye indhold har samme virkning som indholdet af det oprindelige Produkt.

I tilfælde af ændringer af en sammensætning, der kan medføre en risiko i forbindelse med kendte allergier/personer med allergier vil Sælger offentliggøre en skriftlig meddelelse om dette. Produktet er et kosttilskud eller et kosmetikprodukt, hvor virkningen kan være et resultat af kliniske undersøgelser, litteratur offentliggjort om emnet eller brugernes personlige erfaringer. Eftersom kosttilskud eller kosmetik kan medføre forskellig virkningsgrad for hver person, kan den positive effekt ikke garanteres for alle. Sælger kan derfor ikke holdes ansvarlig for finansielle eller helbredsforhold som følge af brugen af Produktet.

Force majeure

Hvis der skulle opstå en situation, der gør det umuligt for Sælger at opfylde sine forpligtelser i medfør af denne Aftale, og som i medfør af almindelig forbrugerlovgivning regnes for force majeure, vil den berørte parts forpligtelser bortfalde, så længe den ekstraordinære situation består. Force majeure kan for eksempel opstå som følge af lovændringer, arbejdsmarkedskonflikter, strejke, lockout eller andre omstændigheder, som parterne ikke har kontrol over, såsom krig, uroligheder, brand, eksplosion eller myndighedsintervention. Det samme gælder for pludselige ændringer i forhold til krav om mærkning af produkter, advarselstekster, salgsforbud eller myndighedsbeslutninger, der påvirker marked og produkter i en negativ retning eller abnorme markedsfald.

Sælger gør forbehold vedrørende nedetid eller forkerte prisoplysninger og andre oplysninger som følge af omstændigheder uden for vores kontrol, herunder tekniske problemer såsom strømnedbrud, overbelastning og sabotage.

Lovgivning og retsområde

Denne aftale reguleres efter norsk lovgivning. Tvister mellem Køber og Sælger skal løses via forhandlinger. Det korrekte værneting er Byretten i Oslo.

0
Your Cart
Empty CartBack to shop
Calculate Shipping